Statut Fundacji - NA RZECZ PERSPEKTYW „CEL”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ PERSPEKTYW „CEL” zwana dalej „Fundacją”

została ustanowiona przez:

a) Bartosz Jerzy Kowalski,

b) Patryk Filip Budzyński

– zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym z dnia 22 stycznia 2018 roku, Repertorium A nr

254/2018, sporządzonym przed Notariuszem Agnieszką Rewerską, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy.

Bysławskiej 82 lok. 104 w Warszawie.

2. W sprawach dotyczących Fundacji, Fundatorzy działają – bez jakiegokolwiek wyjątku – łącznie. W

przypadku różnicy zdań, Fundatorzy podejmują decyzję większością głosów. W przypadku wątpliwości

interpretacyjnych należy uznać za skuteczne wyrażenie woli przez Fundatorów, każde oświadczenie woli,

pod którym widnieją podpisy co najmniej dwóch Fundatorów.

3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o

fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze

zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

4. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci, w treści której powinny zostać wskazane: jej nazwa i siedziba wraz z

adresem. Wzór pieczęci ustala Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz innych identyfikatorów, których

wzory ustala Zarząd Fundacji.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Fundacja może tworzyć, zależnie od potrzeb, wewnętrzne jednostki organizacyjne, np.: filie,

instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami, występować

jako członek stowarzyszeń oraz prowadzić działalność gospodarczą. Decyzje w tych sprawach podejmuje

Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody i akceptacji regulaminu jednostki organizacyjnej lub zasad połączenia

z inną fundacją bądź przystąpienia do stowarzyszenia przez Radę Fundacji. Wszelkie decyzje dotyczące

działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister do spraw rodziny, pracy i polityki

społecznej – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Podstawową misją Fundacji jest wszelka działalność służąca pomocy społecznej, w tym pomocy

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Celem fundacji jest:

a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

b) prowadzenie działalności mającej na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

c) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

e) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

g) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

h) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości;

i) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w

praktyce gospodarczej;

j) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

k) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

l) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i

młodzieży;

ł) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

m) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

n) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

o) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami;

p) prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)

rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)

organizacji konferencji, szkoleń, sympozjów, seminariów, kolokwiów naukowych i/ lub

edukacyjnych;

c) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)

organizacji debat i szkoleń w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych,

humanistycznych i przyrodniczych;

d) inicjowanie, prowadzenie i/ lub wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo)

publikacji naukowych, popularno – naukowych i innych;

e) organizowanie kampanii społecznych w zakresie o jakim mowa w §7;

f) organizowanie i/ lub finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele

Fundacji – o ustanowieniu nagród, stypendiów i tytułów honorowych decyduje Rada

Fundacji, która także określa odpowiednie regulaminy oraz prawa i obowiązki

nagrodzonych, stypendystów a także osób wyróżnionych tytułami honorowymi;

g) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,

konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń,

pikników, zjazdów oraz innych form przekazywania wiedzy;

h) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek,

czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych;

i) działalność edukacyjną i badawczą;

j) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i

młodzieży z rodzin najbiedniejszych;

k) samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie

potrzebujących;

l) współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi,

społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i

instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;

m) rozwijanie różnych form działalności kulturalnej

n) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w

zakresie realizacji celów działania Fundacji;

o) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych i prawnych w rożnych jej formach;

p) działalność reklamową, wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe

oraz wydawanie płyt CD, DVD w ramach kampanii społecznych i innych działań z

zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej;

q) organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę

funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości oraz kształtowanie postaw

obywatelskich, filantropijnych, patriotycznych;

r) aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska oraz

aktywizacja w aktywnym poszukiwania pracy oraz pomoc w ukierunkowaniu na pracę

poprzez pomoc psychologiczną, szkolenia itd.;

s) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w

szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.

2. Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane

dopiero po ich uzyskaniu.

3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez

zmianę niniejszego statutu.

4. Określone wyżej cele Fundacji są realizowane i finansowane przez Fundację.

§ 9

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której

dochód będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji. Działalność gospodarcza prowadzona będzie w

przedmiocie (PKD):

1) 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

2) 41.10 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

3) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

4) 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

5) 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

7) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

8) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

9) 43.22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych,

10) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

11) 43.31.Z Tynkowanie,

12) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

13) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

14) 43.34.Z Malowanie i szklenie,

15) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

17) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

18) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

19) 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

20) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

21) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z

wyłączeniem motocykli,

22) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli,

23) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli,

24) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż

hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

25) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

26) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

27) 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach,

28) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach,

29) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,

30) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach,

31) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

32) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,

33) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

34) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,

35) 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport,

36) 52.29 Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,

37) 55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

38) 55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

39) 55.90 Pozostałe zakwaterowanie,

40) 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

41) 56.21 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,

42) 56.29 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

43) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

44) 68.10 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

45) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

46) 68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

47) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

48) 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

49) 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

50) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

niesklasyfikowane,

51) 78.10 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

52) 78.20 Działalność agencji pracy tymczasowej,

53) 78.30 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

54) 81.10 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

55) 81.21 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

56) 82.11 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

57) 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

58) 82.99 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

59) 85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

60) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

61) 85.60 Działalność wspomagająca edukację,

62) 86.21 Praktyka lekarska ogólna,

63) 86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna,

64) 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

65) 87.10 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

66) 87.20. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

67) 87.30 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób

niepełnosprawnych,

68) 87.90 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

69) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

70) 90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

71) 90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

72) 93.19 Pozostała działalność związana ze sportem.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć

tysięcy złotych), na który składają się:

– gotówka w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Środki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) będą przeznaczone na

prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego;

b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;

c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych;

d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

e) dochodów z darów i zbiórek publicznych;

f) odsetek i depozytów bankowych;

g) zysków z działalności gospodarczej.

2. Całkowity dochód, po pokryciu kosztów swojej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na

własną działalność pożytku publicznego.

§ 12

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków

organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

FUNDACJA
NA RZECZ PERSPEKTYW "CEL"

SIEDZIBA:
Złota 75A / 7,
00-819 Warszawa

KRS: 0000728626

NIP: 1132971474

REGON: 380021051

Oddziały:

Gdynia:
Bernarda Chrzanowskiego 8
81-338 Gdynia,

Warszawa:

ul. KRUCZA, nr 50

00-025 Warszawa

ul. PROSTA, nr 20

00-850 Warszawa


LUBLIn:

ul. OBROŃCÓW POKOJU 23 / 2,

20-030 LUBLIN


UKRAINA:

ul. NOVA ST., nr 2,

BILA TSERKVA, kod UA-09100
INFORMACJA BANKOTWA:

PLN: PL9111402004 0000 320279546225
PLN: PL0810201127 0000 100203759289
EUR: PL0311402004 0000 391211036623
USD: PL1811402004 0000 321214791372


Numer SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)


SUBSKRYBUJ NAS:

©2018.04.20 All Rights Reserved
E-mail: fundacja@cel.org.pl
Made on
Tilda